sábado, 5 de febrero de 2011

DECRET D'ALCALDIA DE CESSAMENT

Cessament del regidor Oliver Klein Bosquet com a 6è Tinent d'Alcalde, així com a President de la Comissió Informativa de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques i altres competències

El Ple de l'Ajuntament de data 30 de novembre de 2010, va prendre coneixement del Decret de l'alcalde n. 564/2010 de data 30-11-10, relatiu al cessament del regidor Sr. Oliver Klein Bosquet com 6è tinent d'alcalde així com a president de la Comissió Informativa de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques.

Així mateix el Ple de l'Ajuntament de data 30 de desembre de 2010, va prendre coneixement dels Decrets de l'Alcaldia de nomenament de la regidora Sra. Laura Forcadell Blasco com a 6è. tinent d'alcalde i d'aprovació del règim de dedicació parcial com regidor que no forma part de l'equip de Govern del Sr. Oliver Klein Bosquet amb efectes del dia 1-12-2010.

En el referit Ple es va acordar delegar la competència de la presidència de la Comissió de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques a la Sra. Ana Lopez Vazquez.

Cambrils, 4 de gener de 2011. --- L'alcalde, Robert Benaiges Cervera.

martes, 1 de febrero de 2011

CONTRIBUCIONS A LES SESSIONS PLENÀRIES DE LA LEGISLATURA 2003-2007

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 2003-2007 (17 de Juny de 2003)

A l'hora indicada es procedeix a formar la mesa d'edat contituïda pels senyors Jaon Serra i Oliver Klein, regidors de major i menor edat dels electes presents, ocupant la presidència el primer d'ells i actuant de secretari de la mesa el secretari general de la corporació, el Sr. Josep Maria Valls.

Proposta d'Alcaldia de nomenament de representants corporació en òrgans col.legiats: Oliver Klein (Vocal del Patronat de Turisme, Vice President de l'Organisme Desconcentrat de Fires, Ponència Tècnica d'Activitats, Agrupació per la Promoció del Port de Tarragona i President de la Comissió Informativa de Promoció de Ciutat).

PLE DEL DIA 30 de SETEMBRE DE 2003

Moció PP adhesió candidatura de Vandellòs I i Hospitalet de l'Infant per acollir en el seu terme municipal el projecte científic ITER.

- El Sr. Klein diu que avança que s'abstindrà en aquest tema, diu que el seu vot serà l'abstenció pels motius que a continuació explicarà, i explica que si la inversió de l'ITER la coneixem pels mitjans de comunicació, el càlcul del risc que pot suposr per a una població veïna com és Cambrils, no el pot arribar a calcular personalment ni ha tingut la informació suficient al respecte, ni s'ha informat a l'Ajuntament com es devia, de la suficient maner com per a manifestar-se a favor.

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- El Sr. Martí pregunta per les obres de l'empresa SERVIDRUM, pregunta qùè s'ha fet per part de l'Ajuntament ja que aquesta obra ha fet obres sense permís.

- El Sr. Klein li contesta dient que el Sr. Martí ha estat degudament informat a les comissions informatives però que ho tornarà a repetir amb un guió de les actuacions dutes a terme:
1. Notificació de què no es podien realitzar obres fins que no hi hagués un atorgament de llicència;
2. Durant el mes d'agost la planta de SERVIDRUM va estar tancada per parada tècnica;
3. Durant el mes de setembre es reprenen els contactes amb l'empresa.
4. Ordre a l'inspector de l'Ajuntament perquè vegi "in situ" l'estat de les obres.
5. Aquest divendres reunió amb el director de l'empresa i amb el Sr. Alcalde.

PLE DEL DIA 19 de DESEMBRE DE 2003

Moció adhesió contrària a cedir les dades del padró municipal al Ministerio del Interior

- El Sr. Klein diu que ell davant de la situació creada no voldria entrar en cap tipus de responsabilitat penal com acusa el Sr. Callau i atendria a la sol.licitud de rectificar el verb del punt 3 o retirar-ho pe a millor estudi, però diu que es desvirtua el sentit mateix de la Moció, com ja va passar amb una moció anterior que parlava de crim contra un periodista per mor violenta. Nosaltres expressem el nostre sentiment d'agravi contra aquesta Llei que ve del Govern de Madrid.

Moció a favor de les llibertats democràtiques i contra la reforma del Codi Penal

- El Sr. Klein diu que haver estat escollit democràticament realment no es cap excusa per fer defendre segongs quina postura, perquè tot i ser escollit democràticament es poder realitzar grans errors i arribar en un punt tan dramàtic com la pujada al poder de Hitler i l'inici de la Segona Guerra Mundial.

PLE DEL 27 DE GENER DE 2004

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- El Sr. Martí pregunta que es pensa fer del Mercat de la Vila.

- El Sr. Klein vol ampliar l'explicació del Sr. Alcalde i diu que ell des del primer dia s'ha preocupat del tema i amb converses amb els paradistes se'ls ha dit que volen continuar treballant, s'hat fet estudis de remodelació del mateix, intentant incloure una petita superfície comercial en el seu interior, i diu que se'ls ha dit que aquests seran els primers en saber el que es decideixi fer.

- El Sr. Franch pregunta al Sr. Klei si es farà la presentació del rally París Dakar a Cambrils.

- El Sr. Klein diu que entén que li fa la pregunta per l'anunci que va sortir a La Crida en relació a aquest tema. Diu que es va ferla presentació de l'esponsorització de l'Ivan Cervantes, que aquest va ser un acte molt digne, i que portarà el nom de Cambrils per tot el món.

- El Sr. Franch diu que precisament per la categoria del Sr. Cervantes va ser un acte mediocre i li demana l'import de l'esponsorització.

- El Sr. Klein contesta que són 8.000 Euros. No està d'acord en què va ser un acte mediocre sinó que molt digne i hi van assistir una trentena de persones.

PLE DEL DIA 24 DE FEBRER DEL 2004

Aprovació inicial Modificació Ordenança Municipal Reguladora de la Venda Sedentària (A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat).

Aprovació inicial Modificació Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació COmercial de la Vi Pública i els seus Annexes (A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat).

- El Sr. Klein diu que hi ha una petita modificació al text de l'ordenanç presentada, manifesta que vol que consti en acta que: en la zona 2, Passejos i Rieres, s'ha d'incloure la Plaça Constitució i la Creu de la Missió, i en la zona de la façana marítima, s'ha d'incloure des de la intersecció del C/ Pescadors fins a la intersecció de la Rambla Jaume I.

PLE DEL DIA 27 D'ABRIL DE 2004

Aprovació del Conveni Marc de Col.laboració amb l UGT (A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat).

PLE DEL DIA 11 DE MAIG DE 2004

Aprovació Definitiva Modificació Ordenança Municipal Reguladora de l'Ocupació Comercial de la Vila Pública(A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat).

PLE DEL DIA 30 DE JUNY DE 2004

Aprovació Definitiva Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Instal.lacions de Baixa Incidènci Ambiental i Innòques (A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat).

PLE DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2004

Aprovació Inicial de Modificació del Reglament Municipal del Mercat. Pròrroga Concessions del Mercat del Pòsit.

- El Sr. Klein diu que el factor humà en qualsevol decisió política és molt important. Que sap que l'estat d'ànim dels paradistes no és el millor. La decisió d'enderrocar l'edifici del Pòsit és brusca i difícil. Hi haurà una Comissió de Seguiment dels treballs a realitzar per tal de què quan es puguin reincorporar a la seva feina d'aquí dos anys ho facin en les millors condicions possibles.

PLE DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2004

Sol.licitud al Departament de Treball Homologació com a Punt d'Informació i Orientació l'Àrea de Promoció Econòmica Local (A petició de la Comissió de Promoció de Ciutat).

PLE DEL DIA 1 DE MARÇ DEL 2005

Adhesió a la Xarxa Local de Promoció Econòmic, Formació i Ocupació (A instàncies de la Comissió de Promoció de Ciutat)

PLE DEL DIA 26 D'ABRIL DE 2005

Aprovació Conveni Direcció Ports i Transports de la Generalitat per la millora dels serveis de Transport de Viatgers per Carretera a Cambrils, amb l'empresa T y J PLANA SL

- El Sr. Klein explica que amb aquest conveni s'aconsegueix una reivindicació històrica i és que els veïns de Ponent del municipi podran fer ús del transport públic per desplaçar-se a la ciutat.

PLE DE L'1 DE JUNY DE 2005

Aprovació del Conveni de Col.laboració entre l'Ajuntament i SABA Aparcaments SA per la implantació de la "Tarja Resident" (A instàncies de la Comissió de Promoció de Ciutat).

- El Sr. Estrada dona l'enhorabona per aquest conveni que creu que beneficiarà a tots els ciutadans de Cambrils i diu que ens hem de congratular tots sobre el mateix.

PLE DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2006

Aprovació Inicial Projecte Endegament, protecció i restauració ambiental de la Riera de Riudecanyes, entre el pont del tren fins la desembocadura.

- El Sr. Klein vol felicitar-se o congratular-se perquè al Ple d'avui s'han aprovat tres projectes molt reivindicats dins del Consell de Barri de Ponent, són concretament els projectes de les obres del Barri de La Llosa, el que posa fi l'expropiació d'unj finca del Passeig Marítim que donarà pas a la construcció definitiva del mateix, i per fi el tema de la Riera. Vol llavors que quedi constància de la seva satisfacció.

PLE DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2007

Aprovació Inicial de l'Ordenança Municipal sobre Sorolls i Vibracions (A instàncies de les Comissions de Medi Ambient i Promoció de Ciutat).

- El Sr. Klein diu que les ordenances es fan per a acomplir-les. Diu que l'objectiu principal d'aquesta legislatura dins del Departament d'Activitats ha estat el d'atendre les queixes de les molèsties dels ciutadans, i en aquesta línia han treballat tant a nivell polític com a tècnic, i ara aquesta ordenança resultarà una eina més acurada i interessant per a poder seguir treballant. Felicita la gent del seu departament pel treball tan ben realitzat fins ara.

Aprovació del Mapa de Capacitat Acústica del Municipi (A instàncies de les Comissions de Medi Ambient i Promoció de Ciutat).

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- El Sr. Callau vol comentar un tema l Sr. Regidor de Promoció de Ciutat, sobre les darreres Jornades de la Galera. Pregunta concreta: com es què el restaurant Can Bosch no hi ha participat?

- El Sr. Klein diu que no sap si és positiu parlar de persones i restaurants en concret. Però diu que en unes Jornades Gastronòmiques com aquesta, o en qualsevol de les moltes activitats que fa el seu departament, tothom és lliure de participar-hi o no.

PLE DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2007

Aprovació Conveni amb Supermercats Pujol Subarrendament Part del Locl de l'Antic Mercadona per ubicar-hi el futur Mercat Municipal de la Platja de Cambrils (A instàncies de la Comissió de Promoció de Ciutat).

PLE DEL 3 DE JULIOL DE 2007

Punt Únic de l'Ordre del Dia: Aprovació Última Acta del Mandat de Conformitat amb l'Art. 36.1. del ROF.

lunes, 31 de enero de 2011

LA VOZ A TI DEBIDA

Poema de Pedro Salinas de 'La Memoria en las manos'

(...)
Recuerdo de una piedra
que hubo junto a un arroyo
y que cogimos distraídamente
sin darnos cuenta de nuestra ventura.
Pero su peso áspero,
sentir nos hace que por fin cogimos
el fruto más hermoso de los tiempos.
A tiempo sabe
el peso de una piedra entre las manos.
En una piedra está
la paciencia del mundo, madurada despacio.

(...)
Se estuvo siempre quieta,
sin buscar, encerrada,
en una voluntad densa y constante
de no volar como mariposa,
de no ser bella, como el lirio,
para salvar de envidias su pureza.

(...)
Ella supo esperar sin pedir nada
más que la eternidad de su ser puro.
Por renunciar al pétalo, y al vuelo,
está viva y me enseña
que un amor deber estarse quizá quieto, muy quieto,
soltar las falsas alas de la prisa,
y derrotar así su propia muerte.

(...)