martes, 8 de febrero de 2011

A. CONTRIBUCIONS A LES SESSIONS PLENÀRIES DE LA LEGISLATURA 2007-2001 DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

PART PRIMERA

PLE DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2007

A l'hora indicada, es procedeix a formar la mesa d'edat constituïda pels senyors Jesús Nogués Alegret i Oliver Klein Bosquet, regidors de major i menor edat dels electes present, ocupant la presidència el primer d'ells i actuant de secretari de la mesa el secretari general de la corporació, Sr. Josep Maria Valls i Andreu.

PLE DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2007

Rectificació de competències de diferents comissions

- Afegir a la Comissió de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, presidida pel Regidor Oliver Klein Bosquet, les atribucions referents al Pla de Barris.

PLE DEL DIA 30 D'OCTUBRE DEL 2007

Ampliació del Comitè Coordinador del Pla de Barris

- El Sr. Klein diu que si parlem del Pla de Barris és la Generalitat qui díona les directius. Al Consell de Barri és l'Ajuntament qui l'impulsa i en la legislatura passada ja es va acordar que hi estés present l'oposició, i així es fa.

Constitució del Consell de Barri del Port de Cambrils (A proposta de la Comissió de Participació Ciutadana)

Moció d'ICV de declaració de Cambrils "Zona lliure de transgènics"

- El Sr. Klein decideix abstenir-se, donat que el seu grup municipal ha decidit exercir la llibertat de vot dels seus membres.

PLE DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2007

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- El Sr. Klein diu sobre el Mercat de la Platja que s'hi està treballant i serà una realitat la seva nova ubicació. Són treballs que bàsicament es fn per donar totes les garanties als seus futurs usuaris.

PLE DEL DIA 29 DE GENER DEL 2008

Acord inicial Modificació Puntual del Reglament de Participació Ciutadana

- El Sr. Klein vol comentar que el punt en concret tracta d'ampliar els mecanismes del Reglament de Participació Ciutadana que ja existeix i que permetrà als ciutadans plantejar preguntes al Ple avalades per 250 firmes, i que és un avenç em el tema de la participació ciutadana del qual ens hem de congratular.

PLE DEL DIA 26 DE FEBRER DE 2008

Aprovar Conveni Col.laboració amb l'Ajuntament de Salou per l'organització conjunta de la Fira Marítima de la Costa Daurada 2008

- El Sr. Klein diu que el nom exacte no serà Fira Nàutica sinó Fira Marítima de la Costa Daurada, que es celebrarà del 22 al 25 de maig; la primera edició es farà a Cambrils i la propera a Salou. Demostra la voluntat dels dos municipis de treballar plegats; diu que han parlat amb moltes empreses del sector i es complementària al calendari firal de Cambrils que també compta amb la Fira Multisectorial i la Fira del Cavall.

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- El Sr. Klein en referència a la pregunta del Sr. Martí sobre el Mercat de la Platja diu que ell es va trobar fa 4 anys amb uns mercats en un estat molt precari, un amb la necessitat de remodelació i l'altre en estat de ruïna. Ara estem a punt d'acabar les obres del Mercat de la Vila i serà un mercat model. Sobre el de la Platja està a punt d'acabar-se la fase de posada en funcionament, falten doncs els rètols exteriors i la solució de la llum pendent de FECSA.

- A la pregunta del Sr. Garriga en relació a la presència del Sr. Klein a la Fira d'Emprenedors de París, el Sr. Klein diu que ell hi era en qualitat de convidat per part de REDESSA de la qual l'Ajuntament de Cambrils en forma part, i des del punt de vista de créixer en l'àmbit de la creació d'empreses ha estat molt interessant i s'han obtingut dades molt significatives i aprofitables pel nostre municipi.

PLE DEL DIA 30 D'ABRIL DE 2008

Donar compte de l'Informe- Memòria del Defensor del Ciutadà de l'any 2007

- El Sr. Klein vol valorar molt positivament la feina duta a terme pel Defensor, el Sr. Francesc Amela, diu que la relació amb ella ha estat excel.lent i que han intentat atendre puntualment les seves suggerències i peticions. Agraeix al personal de l'Oficina del Pla de Barris i de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana el fet de què s'han abocat en la seva tasca de col.laborar amb el Defensor. Diu que aquest té una trajectòria important que s'està consolidant i la Memòria presentada diu que la tindran en compte i que s'ha de seguir recolzant la seva figura. Destaca la neutralitat del Defensor, així com el seu caràcter gratuït, no remunerat i diu que des de la seva Regidoria s'ha intentat posar en les seves mans tot el que necessita per desenvolupar la seva funció.

PLE DEL DIA 27 DE MAIG DE 2008

Constitució i Aprovació de les Normes d'Organització i Funcionament del Consell de Barri de Nou Cambrils

- El Sr. Klein diu que és el tercer que es constitueix en aquesta legislatura i que ens acostem a l'objectiu fonamental de la legislatura d'aconseguir aquest gran projecte que es el Consell de Ciutat.

Constitució i Aprovació de les Normes d'Organització i Funcionament del Consell de Seguretat de Cambrils

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- En relació a la pregunta sobre com estan les obres de remodelació del Mercat de la Vila, el Sr. Klein diu que les obres están concedides a tres empreses diferents, una fa l'altell, l'altra instal.la l'aire acondicionat i l'altra realitza la conducció elèctrica. El retard ha estat degut a què l'empresa de l'aire acondicionat no havia previst bé l'embergadura real de l'obra, i diu que ahir mateix s'hi va estar treballant tot el dia i acabaran aquestes tasques divendres, ara caldrà fer arribar el cablejat elèctric i a més s'hi ha afegit al projecte de remodelació el fet de poder canviar les portes i finestres.

PLE DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2008

Aprovació del Consell de Barri de l'Eixample Platja

- El Sr. Klein diu que és el sisè Consell de Barri del municipi. Que la seva composició és plural, que l'Associació de Veïns de La Roda en tindrà la Vicepresidència i explica quina serà la resta de la seva composició. Diu que és un pas més per avançar en el Consell de Ciutat.

PLE DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2008

Aprovació Constitució i Normes del Consell de Barri del Regueral, Sol Cambrils i Cambrils Badia

Moció de suport a la Campanya Mundial per a una profunda Reforma del Sistema d'Institucions Internacionals

- El Sr. Klein diu que aquesta moció ens ha arribat des del Fons Català de Cooperació del qual l'Ajuntament de Cambrils n'és membre, i passa a llegir-ne el seu contingut.

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- En relació a la pregunta de la Sra. Cros sobre la cobertura d'ADSL a Vilafortuny, el Sr. Klein explica que s'han fet gestions de recolzament a les queixes que han fet els particulars mitjançant l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). Que s'ha assessorat als ciutadans de la millor manera possible per reclamar el que són els seus drets, i que s'han solucionat aquests en alguns casos. Explica que properament ha de tenir una entrevista amb un representant de la Comissió Nacional de Telecomunicacions.

PLE DEL DIA 30 DE SETEMBRE DEL 2008

Aprovació de la Creació d'una Comissió d'Estudi per a la tramitació d'un expedient per a la creació de l'Institut Municipal d'Esports

- El Sr. Oliver Klein Bosquet, Regidor de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques és nomenat membre de l'esmentada Comissió.

Control de l'acció de govern, precs, preguntes i mocions

- A la pregunta de la Sra. Cros sobre la guia de promoció "Cambrils in your hands", el Sr. Klein contesta de què es tracta d'una guia overta per poder-hi fer propaganda turística i promocional de la ciutat de Cambrils, que és de molta qualitat i que es va creure convenient participar de l'existència d'aquest producte que li mancava a la nostra ciutat.

- En relació novament a la pregunta sobre la cobertura d'ADSL a Vilafortuny, el Sr. Klein vol exposar els antecedents de la qüestió, diu que es parlar doncs del servei d'una empresa privada i que afecta a una zona molt concreta del municipi. Diu que han generat des de la seva Regidoria molta documentació al respecte i que la tenen tots els ciutadans a la seva disposició a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) on la seva excel.lent responsable ha fet d'intermediària directa entre l'empresa Telefònica i els afectats. Actualment ens trobem en el punt de què l'empresa vol iniciar unes obres que vindran a portar la solució al tema. A continuació el Regidor llegeix un escrit rebut per part d'un tècnic de l'empresa on es diu que al mes d'octubre aquesta mancança quedarà solucionada.

PLE DEL DIA 23 DE DESEMBRE DEL 2008

Nomenament dels Membres del Consell d'Administració de l'EPEL Ràdio i TV Cambrils, Cambrils Audiovisual

- El Regidor Oliver Klein Bosquet, President de la Comissió de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, en queda escollit membre

PLE DEL DIA 27 DE GENER DE 2009

Aprovació del Conveni Marc de Cooperació entre l'Assamblea Municipal del Poder Popular de Marianao (Cuba), l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i l'Ajuntament de Cambrils, per tal d'enfortir el doble agermanament amb vigència del 2008 al 2011

- El Sr. Klein diu que aquest és el resultat del treball de més dún any que permetrà una millor cooperació entre l'Ajuntament de Cambrils i el de Marianao, conjuntament amb la participació de l'Ajuntament de Sant Boi, en els àmbits específics de la cultura, la història i l'economia.

Adhesió a la Moció del Fons Català de Cooperació sobre Gza i Aprovació d'un Ajut d'Emergència

- El Sr. Klein diu que entre tots els grups van estar parlant quina proposta finalment podrien ratificar i al final varen arribar al consens de presentar el document del Fons Català de Cooperació, així com també s'atorga l'ajuda econòmica que s'hi demana.

Actuacions que està a portant a terme l'Ajuntament de Cambrils per fer front a la crisi econòmica durant l'any 2009

- Entre les Accions destinades al foment de l'Autoocupació, es destaca el Servei Cambrils Emprèn, que assessora, dóna informació i acompanyament a les persones emprenedores per portar a terme el seu projecte empresarial fins al moment que es formalitza el pla d'empresa.

PLE DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2009

Moció per l'abolició de les armes nuclears i de formar part de la Xarxa d'Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace)

- A proposta de la Comissió de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques el Regidor Oliver Klein llegeix la moció

PLE DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2009

Memòria del Defensor de la Ciutadania de l'Any 2008

- El Sr. Klein diu que en nom del grup municipal del PSC al govern volen agrair al Sr. Amela la seva tasca durant aquests darrers cinc anys. Com a regidor responsable a més de l'àrea on el Defensor està adscrit diu que li ha tocat tenir un tracte molt directe amb ell i que li consta que ha fer un gran i bon treball, molt d'agrair per tota la ciutadania de Cambrils, sabent que ha ajudat a totes les personses que li han acudit. Ha obert un camí amb el seu tarannà que el proper Defensor del Ciutadà haurà de continuar i al qual ell s'ha ofert a col.laborar. Li dóna de nou les gràcies en nom de tots els cambrilencs.

Preguntes presentades per escrit al Ple

- En relació al projecte d'Agents Cívics al Casal Municipal de la Gent Gran, el Sr. Klein diu que resulta un projecte molt interessant, que sí que és veritat que hi van haver reunions preparatives, es va contactar amb els col.lectius de la Gent Gran presents al municipi, però a l'hora de la veritat no hi havia suficient gent interessada. Diu que ara estan pensant vincular el mateix projecte en un programa més ambiciós que podria ser el Banc del Temps de Cambrils, que és un model que estem estudiant amb profunditat, i que hi estem treballant perquè finalment sigui reeixit.

- A la pregunta de la Sra. Cros sobre la publicació de les actes del plens a la web municipal, el Sr. Klein contesta que aquesta publicació entr dintre del Pla de Participació Ciutadana, que durant uns dies hi va haver una fallida informàtica que no va fer possible aquesta publicació al mes de gener, però que diu que es va fent des de fa dos anys i hi ha la voluntat de continuar de la mateixa manera.