jueves, 14 de julio de 2011

PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 8 DE JUNY DE 2011

Aprovació de la última acta del mandat de la legislatura 2007-2011

- El Sr. Klein diu que avui és un Ple en el que destaca la vessant més humana de les persones que han constituït aquest constistori en els darrers quatre anys. A partir de dissabte començarà un nou repte personal ja que hi haurà un nou partit amb representació municipal a Cambrils que és el Nou Moviment Ciutadà (NMC) i avança el seu compromí de treballar únicament pels interessos d'aquesta ciutat. Vol fer un agraïment públic a tots els ciutadans/nes de Cambrils que han dedicat part de la seva vida a servir al seu municipi, amb els seus encerts i amb els seus defectes. Sobretot vol agraïr avui la tasca dels regidors que pleguen i també la del Alcalde sortint en concret, ja que la seva ha estat una tasca prou difícil, així com la de tots els regidors i alcaldes que Cambrils ha tingut en el passat.

miércoles, 13 de julio de 2011

ANNEX AL PLE DEL 31 DE MARÇ DE 2011

Rectificació i ampliació de l'acta corresponent al Ple del 31/03/2011

- Abans de finalitzar el Ple Sr. Klein demana la paraula de nou i pregunta quan es contestaran les qüestions que es facin avui.

- L'Alcalde contesta que en el proper ple ordinari.

- El Sr. Klein diu: abans d'acabar la legislatura?

- El Sr. Alcalde contesta: és clar.

- El Sr. Klein diu: val, hi ha previst doncs un ples al mes d'abril?

- El Sr. Alcalde contesta: en principi hi ha un ple ordinari al mes d'abril, nosaltres tenim fins el mes de maig de govern, aquest matí ho parlàvem amb el Secretari, llavors estarem doncs en funcions , i per tant podem prendre tota mena de resolucions que permeti la normativa. A partir del dia de les eleccions, 22 de maig, i fins a la composició del nou govern estarem també en funcions, però d'aquí al 22 ja veurem... el que no sé jo ara és si el ple es farà o quan...

- El Sr. Klein diu: gràcies per la resposta, pel que sembla hi haurà ple; ho preguntava senzillament per la previsió de temes a preguntar perquè podrien ser immediats i tardar massa en ser respostos segons les previsions de convocatòries.

(Finalment no hi va haver cap Ple).

lunes, 11 de julio de 2011

PLE EXTRAORDINARI DEL 30 DE DESEMBRE

Certificació del Secretari General de l'Ajuntament de Cambrils de la Modificació del cartipàs municipal

Vist el Decret Núm. 564/2010, i la petició del Sr. Oliver Klein Bosquet del dia 3 de desembre de 2010, s'acorda que:

El Regidor No Adscrit Oliver Klein Bosquet queda adscrit a les Comissions Informatives de Joventut i Festes; Educació i Polítiques Actives d'Ocupació; Desenvolupament Urbà i Habitatge; i, Turisme i Recursos Humans. L'anomenada Comissió de Promoció de Ciutat quedarà ara presidida per la Sra. Ana López Vázquez.

El Regidor en qüestió deixa de ser Regidor del Govern Municipal amb les competències delegades de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques. Així doncs les atribucions que fins ara tenia aquesta Comissió queden repartides de la següent manera:

- S'atribueix a la Comissió de Protecció Ciutadana i Mobilitat: Mercats Municipals (Vila i Ambulant), Consells Consultius de Barri i Consell de Ciutat, Participació Ciutadana i Defensor del Ciutadà;

- S'atribueix a la Comissió de Cultura, Patrimoni, Esports i Lleure: Centres Cívics;

- S'atribueix a la Comissió de Polítiques Socials i Salut: Casals de la Gent Gran;

- S'atribueix a la Comissió d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació: Cooperació al desenvolupament i Solidaritat, i Agermanaments amb Ciutats;

- S'atribueix a la Comissió d'Espai Públic, Paisatge i Medi Ambient: Pla de Barris;

- Resta l'anomenada Comissió de Promoció de Ciutat amb les següents atribucions: Dinamització econòmica del comerç, indústria, agricultura i pesca; Recerca de noves activitats empresarials al municipi; Fires i Congressos (Entitat Firal); Consells Consultius Sectorials; i, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.

Passen a substituir al Sr. Oliver Klein Bosquet els següents regidors de govern en els següents òrgans col.legiats:

- Patronat Municipal de Turisme: Joan Mas;
- Entitat Firal: Jordi Savall, com a vice-president;
- Assamblea Local de la Creu Roja: Anna López Vázquez;
- Fons Català de Cooperació: Salvador Matas;
- Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (Apport): Anna López Vázquez;
- Vocal EPEL Cambrils Audiovisual: Daniel Pallejà Pozo.

Igualment, s'autoritza el règim de dedicació parcial que no forma part de l'Equip de Govern del regidor Oliver Klein Bosquet a fectes de data de l'1 de desembre del 2010.

AMPLIACIÓ DE LES INTERVENCIONS DEL PLE DEL 30 DE NOVEMBRE DE 2010

Transcripció literal del Ple de Destitució d'Oliver Klein com a Regidor de l'Ajuntament de Cambrils

En el Segon Punt de l'Ordre del Dia establert el Sr. alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció.

La Sra. Cros diu que esperava que ell digués algun comentari sobre l’últim decret que avui mateix s’ha passat, el decret en el qual es dona compte d’una situació que s’ha creat dins de l’equip de Govern. Creu que es necessita, en aquest moment, ja que s’ha passat com un decret, que el Sr. alcalde que presideix aquesta Corporació hauria d’explicar com s’ha donat aquesta situació, crec que la ciutadania de Cambrils necessita una explicació detallada del motiu pel qual s’ha posat aquest govern municipal en crisi. També, vol creure que aquesta ha estat una decisió que ell ha pres acuradament i que no ha estat una decisió eixelebrada, i per tant li demanem que aclareixi una sèrie de punts que estan dintre d’aquest decret, com per exemple en el punt 2n en que diu l’alcalde que els departaments corresponents a la regidoria de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, etc, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat presten sense efecte i queden residualment a càrrec d’aquesta alcaldia almenys transitòriament, voldria que expliqués aquest punt. Un altre punt que tampoc queda clar dels 7 punts que han indicat, és el que es diu que els 7 membres restants del grup municipal del PSC en el dia d’avui presentaran en el registre d’entrada el corresponent escrit determinant de les conseqüències de les destitucions produïdes en el present decret d’alcaldia. Demana que expliqui que signifiquen aquestes expressions, aquest punt 4 perquè no l’acaben d’entendre.

El Sr. alcalde diu que com ella ja sap perquè ho va comentar a la darrera junta de portantveus, es va prendre una decisió per part de l’alcaldia d’exclusió del regidor Sr. Oliver Klein del govern de l’ajuntament, això és potestat de l’alcaldia, poder-ho fer, perquè com ella sap, les competències segons marca el reglament, correspon a l’alcaldia fer aquest tipus de delegacions i de la mateixa manera que en el primer ple es va fer aquesta delegació doncs ara s’ha retirat. El que expressa el decret és que mentre no es prengui una altra decisió de delegació en un proper ple, perquè això és obligatori que passi pel plenari, doncs es recupera per part de l’alcaldia les competències que fins aquest moment exercia el regidor. I en relació a la segona qüestió que se li ha plantejat que feia referència a l’escrit presentat avui mateix en el registre de l’Ajuntament per part del grup municipal socialista el que diu és exactament el que ella ha comentat, com ella també sap, quan es formalitza el primer ple ordinari de l ‘Ajuntament, la formació dels diferents grups municipals hi ha una adscripció dels diferents regidors/es a aquest grup municipal i el que s’ha fet és l’exclusió d’aquest regidor del grup municipal amb la signatura dels 7 restants membres del grup municipal i això ha entrat avui en el registre de l’Ajuntament, per tant, el regidor ha de formar part com marca la normativa del grup dels no adscrits.

El Sr. Klein diu bona nit, jo crec que , el talla el Sr. alcalde i li pregunta si li ha demanat la paraula?

El Sr. Klein diu que sí i si l’ha de tornar a demanar.

El Sr. alcalde diu que no.

El Sr. Klein torna a donar la bona nit i diu que creu que com a màxim afectat en aquest tema que evidentment la paraula ja gairebé suposava que la prendria, agraeix la pregunta de la regidora Carme Cros, perquè d’aquesta situació li saben greu moltes coses i una se la volia estalviar perquè no coneixia la situació però evidentment la primera cosa que li sap molt de greu és que el Sr. alcalde, que a més és company socialista, primer secretari de la seva agrupació no comenci aquest punt de l’ordre del dia comentant el seu contingut i aquest contingut d’un punt tant important, creu que la seva persona és mereix això com a mínim l’explicar a la població, que és la seva obligació, dels punts que s’aproven a l’ordre del dia i no deixar-los passar com si fossin coses evidentment materials, inútils, evidentment aquest punt és molt important ja que aquesta qüestió que l’alcalde no hagi començat parlant-lo i explicant-lo em sap molt de greu en la persona del Sr. Robert Benaiges que no hagi tingut aquesta deferència cap a la meva persona. Li segueixen sabent molt de greu moltes coses i les vol comentar, creu que és una possibilitat d’explicar a la població la situació sense cap ni peus que s’està donant en aquests moments, la situació sense cap ni peus vol dir que el nostre alcalde, que a la vegada és primer secretari de la seva agrupació PSC a Cambrils ha confós totalment els dos càrrecs i per qüestions internes de règim

El Sr. alcalde el talla, diu que perdoni i que no li vol prendre la paraula i que després podrà explicar el que cregui convenient però que això és un plenari de l’Ajuntament i el que es fa aquí és comentar l’acord o desacord en relació als diferents punts que hi ha en aquest plenari, el que no pot ser és que convertim aquest plenari en un debat de discussió política entre dues persones que, en aquest moment, encara formem part del mateix grup polític per una decisió que correspon a aquesta alcaldia, per això li demana, si us plau, que aquestes explicacions que vol fer en relació en aquest tema les faci en concret amb el contingut del decret i no en relació a d’altres qüestions que no tenen res a veure amb aquest contingut del decret que després ell pot fer lliurement en altres àmbits que no corresponen al ple de l’Ajuntament, li sembla just el que li demana, diu que no li talla la paraula, faltaria més!, que té tot el temps que vulgui però creu que s’han de cenyir estrictament al contingut del plenari que per això es troben aquí per discutir el contingut del plenari no per fer debats polítics d’altres qüestions que no corresponen a aquest punt, diu que suposa que l’entén en aquest sentit i que comparteix aquest criteri.

El Sr. Klein diu que el que farà és seguir amb el guió que tenia preparat, perquè evidentment entén la situació i sí que entén te que veure el que estava comentant una cosa amb l’altra creu que té molt a veure el fet que l’alcalde estigui confonent un problema intern del PSC, un problema intern de desavinences, no amb una persona sinó un grup important de militants que tenen ganes d’expressar la seva opinió dintre d’una organització democràtica i que vostè ...

El Sr. alcalde diu: si us plau li demano que mantinguem l’ordre dels criteris que marca el plenari de l’Ajuntament sinó em veuré obligat a retirar-li la paraula

El Sr. Klein diu que el torna a interrompre en el moment que vull comentar que vostè el que fa és utilitzar la seva potestat com alcalde, no en el bon sentit de beneficiar a la governabilitat del municipi, sinó que per un problema seu se’n perjudiqui tot un govern, en aquests moments vostè ha pres un error garrafal, un error estratègic de pèssimes conseqüències per a l’alcalde, de pèssimes conseqüències per a ell i de pèssimes conseqüències per a la governabilitat del municipi i ell va escoltar ahir que deia que tenia el consentiment de tothom i a mi ja em donava la sensació que era una decisió de les típiques unilaterals que l’alcalde prenia sense l’acord complert dels seus socis de govern. Vol que la ciutadania sàpiga que aquest acord també s’ha pres sense el coneixement de la militància de l’agrupació local del PSC, ni s’ha aprovat cap qüestió d’aquestes, ni s’ha discutit en el si de la seva executiva ni molt menys en el si de l’Assemblea Local que és l’òrgan màxim de decisió d’aquestes qüestions. Creu que qualsevol tema de governabilitat de l’Ajuntament de Cambrils s’ha d’informar a l’Assemblea de militants que són els que ens fiquen en el nostre càrrec, els que ens potencien i els que fan possible que estiguem aquí fen política i vol recordar que el seu problema amb la seva persona, és justament el de fer política, perquè l’alcalde ha donat arguments per destituir-lo que no tenen res que veure amb la seva feina com a regidor en aquest ajuntament, torna a repetir arguments que han sorprès als periodistes, que ha sorprès a tothom, que no tenen res que veure amb la seva feina com a regidor, la gent el truca des de fa dos dies dient-li però que ha fet com a regidor? Doncs el que he fet com a regidor és treballar molt, i treballar pels interessos del partit socialista i aquesta és la seva voluntat, i la seva voluntat també en el sí del PSC local, però evidentment un sap diferenciar, cosa que el Sr. Benaiges no fa, i en el si del PSC local el que s’estava generant és una dinàmica de discussió, de debat, que vostè ha utilitzat les seves eines com alcalde per barrejar les coses i fica’m fora de l’escenari públic, en aquest cas. Li diu: vostè creu que deixant-me sense competències, fent-me fora del govern i deixant-me al meu mateix govern amb minoria el que possibilita és debilitar al Sr. Oliver Klein, i vostè ho està tot personalitzant quan el que se n’hauria de donar compte i això vull que ho sàpiga tota la població de Cambrils i tots el oients de la ràdio, els dels mitjans de comunicació que a l’agrupació de Cambrils les opinions són diverses a l’agrupació del Partit Socialista de Cambrils, i que a la vegada els militants del PSC se n’adonen que és el moment per donar un canvi, és el moment per començar a fer les coses d’una altra manera.

El Sr. alcalde li diu Sr. Klein, si us plau, em sembla molt bé el míting que vostè està fent, el comprenc i jo no li vull negar el dret a expressar-se com vostè cregui convenient, però li repeteixo, si us plau, estem en el plenari per tractar qüestions que fan referència al plenari, li demano que parli d’aquestes qüestions i si en vol parlar del decret en particular ho pot fer, però les seves opinions polítiques, repeteixo, les pot expressar vostè lliurement en l’àmbit que cregui convenient però no en aquest i, el debat polític i en relació a aquest tema em trobarà sempre que vulgui i explicaré el que he explicat en els mitjans de comunicació i en la Junta de Portantveus i allí on faci falta, però estem en un plenari de l’Ajuntament a on es debaten els punts de l’Ajuntament, no estem per escoltar els seus mítings polítics ni les seves opinions, no es tracta d’això en aquest moment, per això li demano que conclogui en relació al que marca aquest decret.

El Sr. Klein diu: si vostè prefereix donar-li sentit al ple d’anant-ho fent per fases passo a una següent fase, he dit que estava dolgut per moltes coses, llavors passo a la següent, s’ha comentat evidentment que vostè aquesta decisió la prenia amb el recolzament de la resta de companys del consistori socialistes en aquest cas. Ja he comentat que això no vol dir tindre el vistiplau de l’agrupació local del PSC de Catalunya i amb això si que vol comentar que ell continua sent un militant del PSC i així continuarà considerant-se així perquè així se’l reconeix i continuarà pagant les quotes de militant, seguirà sent actiu com a membre de l’assemblea, com a membre elegit que he estat d’aquest Consistori, membre del Consell Nacional i en aquest sentit això li serveix per comentar-li que seguirà actuant d’aquesta manera. Les seves opcions són de progrés, de poder treballant en aquest consistori, el seu contracte amb aquest ajuntament, amb aquest consistori i amb la població de Cambrils acaba el 22-5-11, això vol dir que mantindrà la seva acta, perquè l’acta és seva i del partit socialista, en el sentit que ell és membre del partit socialista, a ell no se’l deixa formar part d’un govern que ell ha ajudat que arribi en aquesta governabilitat, que ell ha contribuït a fer-lo alcalde i que en aquest cas el que ell comenta que ha perdut la confiança en ell no treu que les meves conviccions continuïn sent les mateixes, jo continuaré fent política en aquest plenari i seguirà participant activament amb les seves idees no només com a Oliver Klein, sinó que torna a repetir que per ell és molt més important, que no només es deu als votants del seu partit sinó que en l’actualitat es deu a un grup organitzat que ha format una corrent d’opinió dintre del PSC a Cambrils, que són un nombre molt important dels seus militants i que volem fer escoltar la seva veu i que també volen canalitzar les seves propostes en aquest plenari perquè són propostes també de progrés i que es poden articular. Serà un regidor actiu, malgrat que a l’alcalde li dolgui, malgrat que l’alcalde hagi intentat fer tot el contrari en aquesta direcció. Això és el que més greu li ha sabut, les coses es poden discutir, com es diu tradicionalment, rentant els draps bruts dins de casa, diu a l’alcalde que ha volgut mediatitzar la qüestió i muntar un enrenou increïble, li diu que s’ha equivocat en la seva decisió, que ell ha ficat el govern en minoria, que ell ha ficat en perill el projecte del partit socialista a Cambrils, i ell farà tot el contrari, serà positiu juntament amb tots els companys socialistes i aquells que els vulguin recolzar perquè el seu projecte a Cambrils no sigui igual que ara sinó encara millor, aquesta és la seva decisió, aquesta és una decisió consultada amb els meus companys, amb la població de Cambrils i així la pensa donar i tirar endavant, amb tot això, evidentment, no dona l’acta, m’han canviat vostès de lloc i des d’aquest lloc nou intentaré fer política com l’he fet fins ara amb el reconeixement de la població.

El Sr. alcalde diu que de les seves opinions polítiques, aquest no és lloc ni el moment per fer-ho i que ja les ha fet públicament mitjançant una roda de premsa i que les farà les vegades que li preguntin i amb les proves, requisits i condicions que siguin necessàries per explicar perquè li ha perdut la confiança. Només dir-li que quan una persona forma un govern amb una sèrie de regidors/es ho fa perquè aquests regidors/es tinguin confiança amb la persona que ha estat elegida com a cap de llista i que després ha estat elegida com alcalde i per tant ha d’haver-hi una corresponsabilitat en aquesta confiança, li diu que ell l’ha traït i com que l’ha traït li ha retirat la confiança. No dubta de les seves conviccions ideològiques, no ha dubtat mai de les seves conviccions, del que ha dubtat és de la seva lleialtat cap a la seva persona i cap al govern que conforma en aquests moments l’Ajuntament de Cambrils, i per tant la decisió va relacionada en això, potestat de l’alcalde és donar delegacions i retirar-les, ell li ha retirat precisament per la manca de confiança que té en aquests moments en ell, producte de la seva acció, més enllà del que ell pugui entendre que aquesta acció és positiva o no pel socialisme per a Cambrils, o per no sap qui. Li diu que s’atorga unes potestats que ningú encara ha demostrat que les tingui. Repeteix que no és una decisió personal, tot i que està signada per ell, perquè la normativa així ho demana, però és una decisió de la resta del grup municipal socialista, de les set persones que en aquest moment el conformen.
També li recorda que té la potestat d’expressar-se lliurement en el ple com te qualsevol regidor/a en qualsevol dels punts i aspectes que es tractin en aquest plenari i per suposat pot tirar endavant l’acció política que cregui convenient al llarg que resta de mandat, faltaria més és el seu dret. El tema de l’acta és discutible i el poden discutir ells dos pública o privadament quan ho cregui convenient.

La Sra. Dalmau diu que des de CiU ho valora com una crisi de partit, que l’alcalde ha derivat en una crisi de govern profunda a la població. Són discrepàncies internes. Diu que la roba bruta s’ha de rentar a casa, com ha dit el Sr. Klein. Estan molt preocupats perquè és un fet que espera que no perjudiqui a la governabilitat de Cambrils i que hem sortit als mitjans de comunicació per aquest fet. No saben el motiu de la pèrdua de confiança a un regidor del seu partit i que per 6 mesos que queden podien haver-se esperat.

El Sr. alcalde diu que a qui li sap més greu és a ell, però que ell no l’ha provocada, que les coses tenen un origen i no es fan per caprici, ja ho va explicar a la Junta de Portantveus.. Saben que estaran en minoria i per això hauran de fer un esforç més gran per convèncer a la resta de membres del plenari per poder aprovar-les. Ha intentat solucionar-ho i no ho ha aconseguit. No sap si repercutirà en el futur però que no ha provocat aquesta situació. El seu grup intentarà obtenir els consensos necessaris per no entorpir la continuïtat del govern de Cambrils, com s’ha fet sempre.

La Sra. Dalmau diu que sent molt analítica qui ha tret el tema a la premsa ha estat ell amb la seva decisió.

El Sr. alcalde diu que no és cert però que no entrarà a discutir qui és el bo o el dolent i que aquest no és el motiu del debat.

El Sr. Klein aixeca la mà i el Sr. alcalde li diu que no hi ha rèplica.

El Sr. Martí diu que no volen entrar en temes interns de partit, i que cadascú a resoldre a casa seva, però el que demana és respecte per part de les dues parts per la institució que aquí representen, i que es deixin de rancúnies. Que hauran de consensuar moltes propostes. Que ha canviat el panorama polític i que a partir d’ara hauran de buscar un consens que serà positiu per a Cambrils i que el responsable de buscar-lo és l’alcalde de Cambrils.

El Sr. alcalde diu que hi està d’acord i que és veritat que ara el fet d’arribar a un consens en els temes és més necessari.

El Sr. Klein diu que la crisi política pública l’ha confirmat i l’ha derivat el Sr. alcalde amb la seva roda de premsa d’ahir, perquè això es podia haver estalviat, l’ha convocat i l’ha provocat ell aquesta crisi política a la governabilitat de l’Ajuntament de Cambrils, ningú altre i la decisió que ha pres, ell confirma i està convençut que no és la millor pel PSC de Cambrils.

El Sr. alcalde li diu que abans de prendre les decisions que ell ha pres que han motivat aquesta exclusió del govern del grup municipal potser s’ho hauria hagut de pensar abans ell.

El Decret de l’Alcaldia núm. 564/10 diu el següent:

“De conformitat amb les atribucions que atorga a l’Alcaldia l’art. 21 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 53 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com tots els altres preceptes de referides normes que atorguen atribucions discrecionals concretes a l’Alcaldia juntament amb el Reglament Orgànic Municipal aprovat per l’Ajuntament de Cambrils i publicat en el BOP núm. 59 de 10-03-2008, que desenvolupa la normativa precedent en matèria d’autoorganització municipal.
Atès que aquesta Alcaldia amb comunicació verbal i també pels mitjans de comunicació va demanar reiteradament l’entrega de l’acta municipal de regidor al Sr. Oliver Klein Bosquet, essencialment per pèrdua de confiança política i considerant que no pot continuar com fins al dia d’avui, en què pertanyia al Grup Municipal del PSC i membre del govern municipal ostentant responsabilitats com a 6è Tinent d’Alcalde i membre de la Junta de Govern Municipal així com President en la Comissió Informativa de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques amb la gestió inherent a l’àrea/regidoria d’Activitat Econòmica-Regidoria Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, Departaments: Promoció de Ciutat, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat, amb tots els mitjans materials, econòmics i personals, adscrits a la mateixa.
És per tot l’anterior que,
DISPOSO:
PRIMER.- Cessar amb efectes del dia d’avui i amb efectes immediats tot i la preceptiva notificació i dació de compte al plenari, com a 6è Tinent d’Alcalde al Sr. Oliver Klein Bosquet, regidor d’aquest Ajuntament i com a conseqüència com a membre de la Junta de Govern Municipal.
SEGON.- Cessar com a President de la Comissió Informativa de Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, atès que l’Alcaldia ostenta per ROM la facultat de delegar la Presidència de les Comissions Informatives municipals, de les quals ho és com a President nat l’Alcaldia.
Conseqüentment les responsabilitats delegades que ostentava el regidor destituït en la gestió dels mitjans materials, econòmics i personals adscrits a l’àrea d’Activitat Econòmica-Regidoria Promoció de Ciutat i Relacions Cíviques, Departaments: Promoció de Ciutat, Participació Ciutadana, Cooperació i Solidaritat, resten sense efecte, quedant residualment a càrrec d’aquesta Alcaldia, almenys transitòriament.
TERCER.- Com a conseqüència de tot l’anterior i sent potestat de l’Alcaldia determinar el nivell de responsabilitat delegada, en el dia d’avui el regidor destituït deixa de percebre el règim retributiu de “dedicació parcial” que va optar com a membre del govern municipal.
No obstant l’anterior, el regidor optarà pel règim de dedicació parcial d’oposició o bé assistències conforme a les estipulacions de l’acord plenari adoptat a l’efecte en data 12-07-2007.
QUART.- Respecte a la seva pertinença al Grup Municipal del PSC fins al dia d’avui, els set membres restants del Grup, presentaran en el registre d’entrada el corresponent escrit determinant de les conseqüències de les destitucions produïdes en el present Decret d’Alcaldia.
Sent potestat de la Presidència l’ordre de col.locació en el plenari municipal i atès que hi ha convocat ple ordinari a les 20h del dia d’avui, es disposa que el regidor Sr. Oliver Klein Bosquet, fins ubicació definitiva, ocupi el primer lloc lateral a l’esquerra de la presidència .
CINQUÈ.- En quant a tots els nomenaments que ostenta el regidor en representació municipal en diversos organismes i persones jurídiques municipals així com d’altres administracions i entitats, oportunament es presentaran les propostes de substitució per efectuar les modificacions per acord plenari.
SISÈ.- En tot el demés que no estigui previst en el present Decret i que sigui d’atribució legal de l’Alcaldia envers el regidor descrit, de forma residual i, en el seu cas, transitòria, resta a disposició de l’Alcaldia.
SETÈ.- El present Decret, malgrat tenir vigència immediata, es notificarà també amb la màxima immediatesa al regidor afectat, donant-se compte en el ple ordinari d’avui, publicant-se en el BOP i Tauler Municipal.

L’escrit del grup del PSC, diu el següent: “Els sotasignants regidors Sr. Robert Benaiges Cervera, Joan Mas Nolla, Ana López Vázquez, Laura Forcadell Blasco, Daniel Pallejà Pozo, Anna Peláez Ramírez i Maricel Llaveria Casas, tots ells membres del grup municipal socialista a l’Ajuntament de Cambrils, pel present escrit manifesten la pèrdua de confiança en el regidor Oliver Klein Bosquet i comuniquen la seva decisió d’expulsar-lo del grup municipal socialista amb efectes immediats a la presentació del present.”